விருந்தினர்
சூரா
சூரா
8
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 8, ஸூரத்துல் அன்ஃபால் (போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
8:71
But if
But if
they intend
they intend
(to) betray you
(to) betray you
certainly
certainly
they have betrayed
they have betrayed
Allah
Allah
from
from
before.
before.
So He gave (you) power
So He gave (you) power
over them.
over them.
And Allah
And Allah
(is) All-Knower,
(is) All-Knower,
All-Wise.
All-Wise.