விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:16
Or
Or
(do) you think
(do) you think
that
that
you would be left
you would be left
while not
while not
Allah made evident
Allah made evident
Allah made evident
Allah made evident
those who
those who
strive
strive
among you,
among you,
and not
and not
take
take
besides Allah
besides Allah
besides Allah
besides Allah
besides Allah
besides Allah
and not
and not
His Messenger
His Messenger
and not
and not
the believers
the believers
(as) intimates?
(as) intimates?
And Allah
And Allah
(is) All-Aware
(is) All-Aware
of what
of what
you do.
you do.