விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:33
He
He
(is) the One Who
(is) the One Who
has sent
has sent
His Messenger
His Messenger
with the guidance
with the guidance
and the religion
and the religion
(of) [the] truth,
(of) [the] truth,
to manifest it
to manifest it
over
over
all religions.
all religions.
all religions.
all religions.
Even if
Even if
dislike (it)
dislike (it)
the polytheists.
the polytheists.