விருந்தினர்
சூரா
சூரா
9
சூரா
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Juz'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
சூரா 9, ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
9:84
And not
And not
you pray
you pray
for
for
any
any
of them
of them
who dies,
who dies,
ever,
ever,
and not
and not
you stand
you stand
by
by
his grave.
his grave.
Indeed, they
Indeed, they
disbelieved
disbelieved
in Allah
in Allah
and His Messenger,
and His Messenger,
and died
and died
while they were
while they were
defiantly disobedient.
defiantly disobedient.